Algemene voorwaarden

Als u uw kind aanmeldt voor een kookles, een buitenuitje of een kookserie, gelden de volgende algemene voorwaarden.

Fikks

Stichting fikks, kantoorhoudende te (8448 GV) Heerenveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76600572, heeft als doel het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen door het opzetten en in stand houden van een kinderkookschool en het onderwijzen van kinderen op het gebied van gezonden voeding.

 

Uitoefenen doelstellingen

Fikks tracht haar doelstellingen te bereiken (primair) door het organiseren van kooklessen, buitenuitjes en kookseries. Kookseries bestaan uit 8 kooklessen en 2 buitenuitjes. De data van de kooklessen, de buitenentuitjes en de kookseries worden bepaald door fikks. Ook de inhoud van de kooklessen, de buitenuitjes en de kookseries worden bepaald door fikks. Fikks geeft zelf geen kooklessen of buitenuitjes, maar maakt daarbij (altijd) gebruik van de diensten van derden. De kooklessen worden in beginsel gegeven door Foodtruck Mama Mascha https://www.foodtruckmamamascha.nl/ De kookuitjes worden op diverse locaties bij diverse bedrijven en instellingen georganiseerd.

 

Leeftijd

Indien niet anders vermeld op de website www.receptvandetoekomst.nl zijn de kooklessen, buitenuitjes en kookseries van fikks geschikt voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Kinderen die jonger of ouder zijn worden in beginsel geweigerd door fikks.

 

Verantwoordelijkheid ouders

Kinderen jonger dan 16 jaar hebben de toestemming van hun ouders nodig om deel te nemen aan kooklessen en kookuitjes van fikks. Het zijn dan ook hun ouders en niet de kinderen zelf die de aanmelding moeten verzorgen. Ouders ontvangen, op het mailadres wat daartoe is ingevuld op het aanmeldformulier, een kopie van de mailings die naar de aangemelde kinderen worden gezonden.

 

Aanmelden en definitief worden aanmelding

Aanmelding voor een kookles, een buitenuitje of een kookserie geschiedt via het daartoe bestemde formulier van de website van fikks (www.receptvandetoekomst.nl). Een aanmelding is pas definitief op het moment dat de aanmelding volledig is, fikks de aanmelding schriftelijk (al dan niet digitaal) heeft bevestigd en betaling van de kookles, het buitenuitje of kookserie heeft plaatsgevonden.

 

Niet inwisselbaar

De deelnemer van de kookles, het buitenuitje of de kookserie is degene die wordt vermeld op het aanmeldformulier. Zonder toestemming van fikks mag het op het aanmeldformulier vermelde kind niet worden omgeruild voor een ander kind.

 

Informatievoorziening

In beginsel worden de data, tijdstippen en locaties voor kooklessen, buitenuitjes en kookseries aangehouden die op de website worden vermeld. Na de aanmelding volgen de definitieve data, tijdstippen en locatie(s). Deze data, tijdstippen en locaties zijn leidend. Wanneer een data, tijdstip of locatie komt te vervallen of wordt geruild, wordt dat tijdig aangegeven door fikks.

 

Vervoer

De ouders van de deelnemers, en niet fikks, zijn ervoor verantwoordelijk dat de kinderen op de aangewezen data en tijdstippen op de voorgeschreven locatie van de kookles en of de buitenuitjes aankomen. Vervoer wordt dus niet door fikks geregeld, tenzij we dit vooraf specifiek hebben aangegeven.

 

Wanneer een kookles, buitenuitje of een kookserie niet doorgaat

Nadat de aanmelding is geaccordeerd en is betaald voor de kookles, buitenuitje of kookserie, kan het zo zijn dat een kookles of kookserie onverhoopt toch wordt geannuleerd. Fikks is te allen tijde bevoegd, met terugbetaling van het lesgeld, een kookles, een buitenuitje of een hele kookserie te annuleren. In dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding.

 

Overmacht

Het kan zijn dat fikks door overmacht een kookles, een buitenuitje of een hele kookserie niet door kan laten gaan of halverwege moet afbreken wegens overmacht. Overmacht kan ook ontstaan wanneer een bedrijf of instelling waarvan fikks gebruik maakt of wenst te maken bij het uitvoeren van de kooklessen en de buitenuitjes haar afspraken niet kan nakomen. Als een kookles of een buitenuitje niet doorgaat, zal fikks dat zo snel mogelijk laten weten.

 

Annulering

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw kind, om wat voor reden dan ook, niet mee kan doen met een kookles, een buitenuitje of een gehele kookserie nadat daarvoor al is betaald. Wanneer uw kind onverhoopt niet mee kan doen met één of meerdere kooklessen en/of buitenuitjes vallende in een kookserie, dan wordt daarvoor geen geld teruggegeven. Wanneer u een hele kookserie of een kookles of buitenuitje niet vallende binnen een kookserie wilt annuleren nog voordat deze kookserie, de kookles of het buitenuitje niet vallende binnen een kookserie is begonnen, dan kunt u het daarvoor betaalde bedrag terug ontvangen onder de volgende voorwaarden:

  • de annulering geschiedt schriftelijk
  • de annulering geschiedt minimaal twee maanden voor aanvang van de kookserie (100% teruggave betaalt bedrag)
  • de annulering geschiedt minimaal één maand voor aanvang van de kookserie (50% teruggave betaalt bedrag).

Wanneer een kookserie, een kookles of buitenuitje niet vallende onder een kookserie later wordt geannuleerd, is het niet mogelijk om het reeds betaalde bedrag terug te ontvangen. We hebben dan namelijk al afspraken gemaakt met verschillende partijen waaraan kosten zijn verbonden.

 

Schoeisel en kleding

Tijdens de kooklessen moeten de kinderen goed en dicht schoeisel dragen (ook als het mooi weer is!). Het dragen van bijvoorbeeld slippers of sandalen is niet veilig in een keuken. De zolen van de schoenen moeten van rubber zijn, anders kunnen de kinderen uitglijden. Tijdens het koken kunnen de kleren die de kinderen dragen vies worden. Houd daar rekening mee. Ook tijdens de buitenuitjes moeten de kinderen degelijke schoenen dragen en moet er rekening mee houden dat kleren vies kunnen worden. Vooraf wordt bekend gemaakt naar welke buitenuitjes de kinderen gaan. Pas de kleding daarop, maar ook op het weer dat wordt verwacht, aan.

 

Huisregels

Tijdens de kooklessen is het belangrijk dat de kinderen goed luisteren naar de instructies die worden gegeven door aanwezige de begeleider(s). In de keuken(s) wordt gewerkt met messen en diverse (elektronische) apparatuur. Uw kind moet in staat zijn daar voorzichtig mee om te gaan. Ook bij de buitenuitjes, we zijn immers op bezoek, dienen de kinderen goed te luisteren naar de instructies die worden gegeven door de aanwezige begeleider(s). Ook bij de verschillende bedrijven en instanties waar we op bezoek gaan wordt gewerkt met machines, met dieren, planten etc. waar zorgvuldig mee om moet worden gegaan. Het kan zijn dat tijdens een kookles of een buitenuitje specifieke huisregels worden opgelegd aan uw kinderen. Dit is dan in het belang van hun eigen veiligheid en behoud van hun zaken en de veiligheid van andere personen en het behoud van hun zaken.

 

Schade en aansprakelijkheid

Fikks is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nooit aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen van de kinderen. Datzelfde geldt voor mensen of partijen die fikks inhuurt. Kinderen moeten er dus zelf goed om denken dat zij geen spullen kwijtraken, stuk maken en of stuk worden gemaakt (door een andere deelnemer). Fikks verzamelt geen gevonden voorwerpen.

 

Fikks is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nooit aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een hoedanigheid, gebrek of omstandigheid in, aan, of op enige roerende of onroerende zaak waarvan zij houder, huurder dan wel eigenaar is.

 

In meer algemene zin sluit Fikks elke aansprakelijkheid uit bij levering van haar diensten en prestaties. Voor zover het recht slechts minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, dan geldt die minder vergaande beperking.

 

De vorderingen van de ouders en of hun kinderen verjaren na verloop van een jaar volgend op het moment van het ontstaan van de vordering.

 

In geen geval is fikks gehouden, in verband met enige aansprakelijkheid, tot betalen van enig hoger bedrag dan het bedrag van de omzetwaarde, behoudens voor zover het bedrag van de uitkering van een verzekeraar of derde een hoger bedrag zou belopen. In de laatste gevallen is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag van de uitkering;

 

Foto’s, (social) media, website

Tijdens de kooklessen, buitenuitjes en kookseries worden foto’s en filmpjes en mogelijk ander beeldmateriaal gemaakt. Wanneer uw kind deelneemt aan een kookles, een buitenuitje of een kookserie kan het dus zo zijn dat er beeldopnames van hem of haar worden gemaakt. Deze beeldopnames kunnen worden gebruikt om, al dan niet tezamen met een verslag, te worden geplaats op onze social media kanalen (facebook, instagram, twitter, linkedin o.a.) en op onze website www.receptvandetoekomst.nl Ook zou beeldmateriaal kunnen worden gebruikt bij berichten aan sponsoren, (papieren) media, partijen met wie wij samenwerken etc. om te laten zien wat we allemaal voor leuke dingen doen bij fikks. Door het accepteren van onze algemene voorwaarden gaat u hiermee akkoord. Vind u het leuk om een foto/filmpje van uw kind te ontvangen die wij hebben gebruikt in een van voorgaande media, dan mag u deze natuurlijk ook altijd bij ons opvragen.